Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego

Warsztat nr 10

Projektowanie i prowadzenie terenowych badań jakościowych. Metodologiczne, empiryczne i etyczne problemy badań – teoria a praktyka.
CZĘŚĆ I

Prowadzący: prof. Piotr Chomczyński (Uniwersytet Łódzki)

Miejsce i data: Poznań, 09.12.2017 r.

Cel:

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawami prowadzeniem terenowych badań jakościowych od strony praktycznej. Kursanci poprzez liczne ćwiczenia, symulacje, dyskusję i scenki będą mieli możliwość sprawdzenia w praktyce swojej dotychczasowej wiedzy na temat metodologii badań jakościowych jak również przekonać się do zalet wynikających ze stosowania takich narzędzi badawczych jak: technika wywiadu swobodnego, narracyjnego, materiału wizualnego, dokumentów zastanych, obserwacji uczestniczącej oraz wywiadu grupowego. Ponadto kursanci zapoznają się z praktycznymi wskazówkami przydatnymi dla uzyskania wysokiej jakości materiału empirycznego.

Efekty kształcenia:

Wiedza: po zakończeniu kursu uczestnicy powinni być w stanie poddać charakterystyce najważniejsze zasady towarzyszące planowaniu i prowadzeniu badań jakościowych. Ponadto powinni wskazać problemy organizacyjne, koncepcyjne, etyczne i badawcze związane z budową narzędzi badawczych. Kursanci zyskają także większą świadomość w zakresie aplikacji poszczególnych technik w terenie oraz związanym z nim ograniczeń.

Umiejętności: w wyniku uczestnictwa w przeprowadzonym kursie uczestnicy powinni potrafić „wejść w teren” w celu pozyskania wartościowych danych empirycznych, rozstrzygnąć dylematy organizacyjne i etyczne związane z przebywaniem w środowisku badanych, modyfikować narzędzia badawcze w oparciu o istniejące okoliczności. Uczestnicy powinni także posiąść umiejętność zastosowania w praktyce zasad triangulacji metodologicznej, danych i badacza celem uzyskania najbardziej obiektywnego i pełnego materiału.

Kompetencje: w efekcie odbycia kursu uczestnicy powinni posiadać kompetencję planowania jakościowych badań terenowych, weryfikacji założeń wstępnych, rozstrzygania problemów w trudnym terenie, weryfikacji jakości uzyskiwanych informacji oraz triangulacji metodologicznej, danych i badacza. Ponadto kursanci nabędą umiejętność zaawansowanej analizy materiałów zastanych i wywołanych.

Treści programowe:

Kurs składa się z dwóch części (dla początkujących i osób bardziej zaawansowanych), z których każda trwa jeden dzień szkoleniowy.

Kurs dla osób początkujących:

  1. mocne i słabe strony metod jakościowych w praktyce badawczej
  2. idea triangulacji metodologicznej i jej konsekwencje praktyczne
  3. przygotowania do wejścia w teren badawczy
  4. praktyczne zasady obserwacji uczestniczącej wraz z przykładami
  5. przygotowanie wywiadu swobodnego i narracyjnego – ćwiczenia
  6. konstruowanie dyspozycji i pytań do wywiadów
  7. ogólne zasady prowadzenia badań fokusowych
  8. prezentacja przeprowadzonych przez prowadzących wywiadów i fokusów

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia, symulacje, dyskusje, odgrywanie ról, ćwiczenia w parach.

Dodatkowe informacje:

Prof. Piotr Chomczyński – stypendysta europejskiego programu Eurica zrealizowanego w Instituto de Investigaciones Sociales na Universidad Nacional Autónoma de México, w ramach którego prowadził badania etnograficzne nad przestępczością zorganizowaną. Działając w organizacji Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal monitorował sytuację osób osadzonych w zakładach karnych i korekcyjnych w Meksyku. Stypendysta ministerialnego stypendium dla młodych wybitnych naukowców. Kierownik i członek zespołu licznych projektów badawczych krajowych i zagranicznych (Ekwador, Niemcy, Ukraina, Meksyk). Prowadził zajęcia z zakresu socjologii dewiacji na Pennsylvania State University w Stanach Zjednoczonych. Absolwent kursów z zakresu Scientific Writing oraz Statistics in Medicine na Stanford University oraz innych w ramach Fundacji Nauki Polskiej. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu komercjalizacji wiedzy (B + R) zakończonych certyfikatem metodologii projektów badawczych PRINCE 2. Członek komitetów redakcyjnych czasopism o zasięgu krajowym i zagranicznym oraz autor licznych zagranicznych i krajowych publikacji. Specjalizuje się w metodach ilościowych i jakościowych w zakresie badań socjologicznych, medycznych i marketingowych. Jego ostatnia książka poświęcona jest analizie działań wychowanków schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych w Polsce. Badania miały charakter terenowy i opierały się na trwających rok obserwacjach uczestniczących jawnych wykonywanych w placówkach, wywiadach swobodnych realizowanych wśród młodzieży i kadry, a także analizie zapisów kamer oraz dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych.

 

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy


Więcej:

Warsztaty metodologiczne (edycja 2017)

instytut_socjologii_uam_logo_male