Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego

Warsztat nr 11

Projektowanie i prowadzenie terenowych badań jakościowych. Metodologiczne, empiryczne i etyczne problemy badań – teoria a praktyka.
CZĘŚĆ II

Prowadzący: prof. Piotr Chomczyński (Uniwersytet Łódzki)

Miejsce i data: Poznań, 10.12.2017 r.

Cel:

Celem kursu jest zapoznanie uczestników posiadających już doświadczenia badawcze z prowadzeniem terenowych badań jakościowych od strony praktycznej. W oparciu o liczne ćwiczenia praktyczne pogłębieniu i wzbogaceniu poddane zostaną dotychczasowe umiejętności związane z planowaniem, organizacją badań a także analizą i wnioskowaniem w oparciu o pozyskany materiał empiryczny. Celem jest także wypracowanie przez uczestników własnych, indywidualnych metod wejścia w trudny teren i implementacji indywidualnie przygotowywanych strategii badawczych przy założeniu elastyczności i otwartości na dynamikę sytuacji badawczej.

Efekty kształcenia:

Wiedza: po zakończeniu kursu uczestnicy powinni być w stanie przystąpić do analizy materiału empirycznego a także wskazać na dostępne narzędzia analityczne i ich zastosowanie jak również przeprowadzić prawidłowe wnioskowanie na podstawie zebranych danych. Ponadto kursanci powinni wiedzieć z jakimi zagrożeniami mogą się spotkać w przypadku trudnego terenu.

Umiejętności: w wyniku uczestnictwa w przeprowadzonym kursie uczestnicy powinni umieć w sposób rzetelny i maksymalnie obiektywny poddać analizie materiał badawczy jak również wyciągnąć prawidłowe wnioski. Powinni także potrafić wykorzystać materiał wizualny do analizy i interpretacji zdobytych danych. Ponadto powinni posiadać umiejętność empatycznego wglądu w relacje z badanymi, poddać ocenie uzyskane od nich informacje a także rozstrzygnąć dylematy organizacyjne i etyczne związane z przebywaniem w trudnym terenie.

Kompetencje: w efekcie odbycia kursu uczestnicy powinni posiadać kompetencję pracy z wieloma technikami jakościowymi, w tym z materiałem wizualnym, w celu wypracowania wartościowych wniosków przydatnych dla konstruowania wzajemnych zależności i regularności w ramach zebranego materiału. Ponadto powinni w sposób empatyczny ocenić perspektywę badanych celem z jednej strony pozyskania wartościowych danych zaś z drugiej wykazania dbałości o ich walor etyczny.

Treści programowe:

Kurs składa się z dwóch części (dla początkujących i osób bardziej zaawansowanych), z których każda trwa jeden dzień szkoleniowy.

Kurs dla osób bardziej zaawansowanych:

  1. omówienie podstawowych funkcjonalności programu do analiz jakościowych Atlas TI
  2. zasady kodowania otwartego, selektywnego i rzeczowego w praktyce
  3. własności indukcyjnego budowania wniosków
  4. analiza wcześniej przeprowadzonych wywiadów swobodnych
  5. analiza materiałów wizualnych
  6. rola empatii w terenie (pozyskiwanie danych, analiza, relacje z badanymi)
  7. dylematy etyczne towarzyszące badaniom w trudnym terenie
  8. problem rozumienia badanych i ich perspektywy

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia, symulacje, dyskusje, odgrywanie ról, ćwiczenia w parach.

Dodatkowe informacje:

Prof. Piotr Chomczyński – stypendysta europejskiego programu Eurica zrealizowanego w Instituto de Investigaciones Sociales na Universidad Nacional Autónoma de México, w ramach którego prowadził badania etnograficzne nad przestępczością zorganizowaną. Działając w organizacji Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal monitorował sytuację osób osadzonych w zakładach karnych i korekcyjnych w Meksyku. Stypendysta ministerialnego stypendium dla młodych wybitnych naukowców. Kierownik i członek zespołu licznych projektów badawczych krajowych i zagranicznych (Ekwador, Niemcy, Ukraina, Meksyk). Prowadził zajęcia z zakresu socjologii dewiacji na Pennsylvania State University w Stanach Zjednoczonych. Absolwent kursów z zakresu Scientific Writing oraz Statistics in Medicine na Stanford University oraz innych w ramach Fundacji Nauki Polskiej. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu komercjalizacji wiedzy (B + R) zakończonych certyfikatem metodologii projektów badawczych PRINCE 2. Członek komitetów redakcyjnych czasopism o zasięgu krajowym i zagranicznym oraz autor licznych zagranicznych i krajowych publikacji. Specjalizuje się w metodach ilościowych i jakościowych w zakresie badań socjologicznych, medycznych i marketingowych. Jego ostatnia książka poświęcona jest analizie działań wychowanków schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych w Polsce. Badania miały charakter terenowy i opierały się na trwających rok obserwacjach uczestniczących jawnych wykonywanych w placówkach, wywiadach swobodnych realizowanych wśród młodzieży i kadry, a także analizie zapisów kamer oraz dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych.

 

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy


Więcej:

Warsztaty metodologiczne (edycja 2017)

instytut_socjologii_uam_logo_male