CALL FOR PAPERS – WSPÓŁCZESNE POLSKIE MIGRACJE WEWNĘTRZNE

Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego planuje wydanie tomu pod roboczym tytułem „Współczesne polskie migracje wewnętrzne w perspektywie socjologicznej”. W związku z tym zaprasza do przesyłania oryginalnych, niepublikowanych wcześniej tekstów w języku polskim poświęconych ruchliwości przestrzennej dokonywanej w granicach Rzeczypospolitej Polskiej. Redaktorami naukowymi tomu będą dr Łukasz Skoczylas oraz dr Elżbieta Smolarkiewicz z Instytutu Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Fundacja finansuje w całości koszty wydania tomu, nie przewiduje jednak wydatkowania środków na honoraria dla autorów.

Współcześnie zainteresowanie socjologów koncentruje się głównie na migracjach zewnętrznych (zagranicznych), ujmowanych w kontekście następstw złożonego procesu globalizacji, któremu towarzyszy rosnące znaczenie kategorii mobilności. Planowaną publikacją chcemy zwrócić uwagę na rzadziej podejmowane kwestie związane z różnorodnymi formami współczesnych migracji wewnętrznych (stałych, czasowych, wahadłowych itd.), które przebiegają w różnych kierunkach (zarówno w wymiarze regionalnym, jak i lokalnym). Mamy jednocześnie świadomość historycznych uwarunkowań migracji (szczególnie ich różnorodnego przebiegu w okresie powojennym), różnicujących doświadczenie migracyjne w perspektywie pokoleniowej. Migracja wiąże się z szeregiem możliwości i szans, a także zagrożeń, które można rozpatrywać w kontekście indywidualnym i zbiorowym (rodzina, zbiorowość regionalna, lokalna), będących następstwem zmiany środowiska społeczno-kulturowego. Stwarza wiele wyzwań natury przystosowawczej, oznacza kształtowanie nowych związków z przestrzenią i społecznościami ją zamieszkującymi, wiąże się z doświadczeniem różnej skali obcości – oznacza zatem zmianę tożsamościową. Migracja jest niewątpliwie typem doświadczenia, wikłającym obiektywne konsekwencje zmiany miejsca zamieszkania z subiektywną sferą ocen, opinii, emocji i wrażeń im towarzyszących. Z perspektywy indywidualnej jest nie tylko procesem stopniowego przenoszenia się z jednego środowiska społeczno-kulturowego (powiązanym z różnymi etapami i aspektami biografii jednostki – zawodowymi, rodzinnymi itd.), ale może być także zjawiskiem podlegającym dziedziczeniu pokoleniowemu.

Głównymi obszarami tematycznymi książki będą:

1) Procesy adaptacji i integracji społeczno-kulturowej – przyjęte strategie adaptacyjne, dokonujące się w odniesieniu do przyjętego/realizowanego przez migranta modelu mobilności edukacyjnej (rozumianej jako zdobywanie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji), zawodowej (rozumianej jako zmiana pozycji zawodowej lub miejsca pracy) oraz społecznej (rozumianej jako zmiana pozycji w strukturze społecznej w wymiarze wertykalnym – awans społeczny lub degradacja); typy kapitału wykorzystywane i konwertowane przez migrantów; zakres i charakter zmian systemu aksjonormatywnego, przejmowanie/odrzucanie wzorów działań, zachowań, sposobów myślenia; przemiany w sferze symboliki grupowej.

2) Zakres i charakter przemian tożsamości w wymiarze indywidualnym i zbiorowym – przekształcenia roli, statusu i znaczenia poszczególnych zbiorowości (lokalnej, regionalnej – pochodzenia i przybycia) dla budowania tożsamości; kształtowanie związków z przestrzenią i odmienną kulturą, podstawy budowania odrębności i podobieństwa; wzajemne relacje między różnymi wymiarami identyfikacji.

3) Pamięć o migracjach – sposoby konstruowania narracji o migracjach wewnętrznych w przeszłości, ich wykorzystywanie w tworzeniu interpretacji przeszłości; wartościowanie migracji wewnętrznych w przeszłości (jako przejawu krzywdy i konieczności lub jako wskaźnika awansu społecznego); pamięć rodzinna i postpamięć o migracjach, pamięć o migracjach jako wyznacznik współczesnych strategii migracyjnych.

4) Migracje jako doświadczenie biograficzne – wpisywanie migracji w szerszą narrację biograficzną; migracja a doświadczenia innych zjawisk społecznych (awansu społecznego, urbanizacji i suburbanizacji, bezrobocia), zmienność oceny migracji w toku życia.

5) Systemowość migracji wewnętrznych – struktury pośredniczące w migracjach wewnętrznych (agencje pracy, headhunterzy, agencje wynajmu nieruchomości, inne organizacje ułatwiające lub umożliwiające migracje); kulturowe wpływy na proces migracyjny (wizerunki miast lub regionów docelowych migracji wewnętrznej, poczucie kulturowego podobieństwa lub jego braku); łańcuchy migracyjne; rola otoczenia społecznego w decyzji o migracji i wzajemne wsparcie udzielane sobie przez migranta i członków jego rodziny (wsparcie psychologiczne, organizacyjne, transfery pieniężne).

Zaproponowana lista zagadnień nie jest wyczerpująca i może zostać poszerzona.

Procedura zgłaszania tekstu:
Przesłanie całego tekstu: 31.01.2018; prosimy o nieprzekraczanie terminu.

Wymogi formalne tekstu:
1) Tekst zawiera się w dziedzinie naukowej socjologii.
2) Tekst napisany w języku polskim.
3) Objętość: od 1,0 do 1,5 arkusza wydawniczego.
4) Czcionka Times New Roman, 12 pkt., półtora odstępu pomiędzy wierszami.
5) Przypisy oksfordzkie, np. (Znaniecki 1931: 38).
6) Bibliografia według wzoru:

  • Nazwisko Imię. Rok publikacji. Tytuł. Miasto: Wydawnictwo.
  • Nazwisko Imię. Rok publikacji. Tytuł rozdziału. W: Nazwisko Imię. Tytuł książki. Miasto: Wydawnictwo.
  • Nazwisko Imię. Rok publikacji. Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma. Numer czasopisma.
  • Nazwisko Imię. Rok publikacji. Tytuł tekstu. Nazwa strony internetowej. Adres strony internetowej [data dostępu].

Warunkiem opublikowania tekstu jest:
1) Przesłanie pliku spełniającego wymogi formalne.
2) Uzyskanie pozytywnej recenzji naukowej. Organizacją procesu recenzyjnego zajmuje się Fundacja.
3) Pisemne przekazanie Fundacji praw autorskich (copyright).

Kontakt:
Dr Łukasz Skoczylas, dr Elżbieta Smolarkiewicz elam@amu.edu.pl
http://fundacjaznanieckiego.amu.edu.pl/

Call for papers: Znaniecki / migracje

Miło nam poinformować, że Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego planuje wydać książkę poświęconą wykorzystaniu myśli F. Znanieckiego w badaniach nad migracjami. Książkę opublikujemy w wersji papierowej i elektronicznej w języku angielskim. Więcej szczegółów: Call for papers PL

The Florian Znaniecki Scientific Foundation plans to publish a book devoted to the application of F. Znaniecki’s thought in research on migration. The book will be published in both paper and electronic form in English language. More details: Call for papers EN

Die Wissenschaftliche Florian-Znaniecki-Stiftung plant, eine Studie zu veröffentlichen, die der praktischen Anwendung der Ideen von F. Znaniecki in der Migrationsforschung gewidmet ist. Der Band wird auf Englisch sowohl in Papier- als auch  elektronischer Form veröffentlicht. Mehr Details: Call for papers DE

Nous avons l’honneur de vous annoncer que la Fondation scientifique de Florian Znaniecki prévoit de publier un livre au sujet de la présence de la pensée de Florian Znaniecki dans les études sur les migrations. Nous avons l’intention de publier ce livre en anglais, en version papier et électronique. Plus d’informations: Call for papers FR

2

„The social role of the university student”

Do licznych książek, które ukazały się dzięki działaniom naszej Fundacji i przyczyniły się do upowszechnienia myśli Znanieckiego w świecie, należą prace dotyczące ról społecznych. Wśród nich znajduje się „Społeczna rola studenta uniwersytetu” napisana w oryginale w języku angielskim i opublikowana w 1994 roku. Wersja ta dostępna jest dziś bezpłatnie na platformie Google Books: https://books.google.pl/books…. Polskie tłumaczenie książki zawdzięczamy Markowi Żyromskiemu. Ukazało się ono, również za sprawą Fundacji, w 1997 roku wraz z przedmową Jana Szczepańskiego i wprowadzeniem Heleny Znanieckiej-Lopaty.

The Social Role of the University Student