Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego

Komputerowa analiza danych jakościowych. Podstawowe zasady oraz przykłady bezpłatnego oprogramowania

Prowadzący

Prof. UŁ dr hab. Jakub Niedbalski – socjolog, pracownik naukowo-dydaktyczny zatrudniony w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w komputerowej analizie danych jakościowych, metodach badań jakościowych, zagadnieniach socjologii niepełnosprawności i socjologii sportu. Prowadzi badania poświęcone aktywizacji społecznej osób z niepełnosprawnością, a także dotyczące sytuacji rodzin z osobami niepełnosprawnymi w tym podmiotów oraz instytucji je wspomagających. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych poświęconych problematyce niepełnosprawności, pomocy społecznej, a także metodologii badań jakościowych.

Więcej informacji o prowadzącym: http://jakubniedbalski.info/

Więcej informacji o CAQDAS: http://caqdas.pl/

Wybrane publikacje związane z KADJ:

Książki autorskie

Niedbalski Jakub (2018) „Wprowadzenie do komputerowe analizy danych jakościowych. Przykłady bezpłatnego oprogramowania CAQDAS”, Wydawnictwo UŁ, Łódź.

Niedbalski Jakub (2014) „Komputerowe wspomaganie analizy danych jakościowych. Zastosowanie oprogramowania NVivo i Atlas.ti w projektach badawczych opartych na metodologii teorii ugruntowanej”, Wydawnictwo UŁ.

Niedbalski Jakub (2013) „Odkrywanie CAQDAS. Wybrane bezpłatne programy komputerowe wspomagające analizę danych jakościowych”, Wydawnictwo UŁ.

Redakcje monografii/numeru czasopisma

Niedbalski Jakub (red.) (2014) Metody i techniki odkrywania wiedzy. Narzędzia CAQDAS w procesie analizy danych jakościowych. Wydawnictwo UŁ .

Niedbalski Jakub (red.) (2014) „Analiza danych jakościowych wspomagana komputerowo”, Przegląd Socjologii Jakościowej, Tom X, Numer 2 (31 maja 2014).

Artykuły

Niedbalski Jakub (2014) Zastosowanie oprogramowania Atlas.ti i NVivo w realizacji badań opartych na metodologii teorii ugruntowanej, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, X/1, ss: 60-80.

Niedbalski Jakub (2014) CAQDAS – nowoczesne narzędzia wspomagania komputerowego w badaniach jakościowych, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, X/1, ss: 6-11.

Niedbalski Jakub (2014) „Praktyczne zastosowanie oprogramowania CAQDA w badaniach jakościowych – zarys problematyki z perspektywy projektu badawczego opartego na metodologii teorii ugruntowanej”, [w:] Jakub Niedbalski (red.) Metody i techniki odkrywania wiedzy. Narzędzia CAQDAS w procesie analizy danych jakościowych. Wydawnictwo UŁ, ss. 93-114.

Niedbalski Jakub, Izabela Ślęzak (2014) „Główne funkcje programu NVivo a procedury metodologii teorii ugruntowanej, czyli jak realizować badanie oparte na MTU, korzystając z oprogramowania CAQDA?”, [w:] Jakub Niedbalski (red.) Metody i techniki odkrywania wiedzy. Narzędzia CAQDAS w procesie analizy danych jakościowych. Wydawnictwo UŁ, ss. 77-92.

Niedbalski Jakub (2014) „Wprowadzenie do komputerowej analizy danych jakościowych”, [w:] Jakub Niedbalski (red.) Metody i techniki odkrywania wiedzy. Narzędzia CAQDAS w procesie analizy danych jakościowych. Wydawnictwo UŁ, ss. 7-12

Niedbalski Jakub (2014), Komputerowe wspomaganie analizy danych jakościowych w badaniach opartych na metodologii teorii ugruntowanej – przykład zastosowania nvivo oraz atlas.ti, [w:] Wielisława Warzywoda-Kruszyńska (red.), Społeczeństwo, edukacja, gospodarka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss: 169-188.

Niedbalski Jakub (2013) Komputerowe wspomaganie analizy danych jakościowych (CAQDAS) w projektowaniu i prowadzeniu badań, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, 1/41, ss: 185-202.

Niedbalski Jakub (2013) CAQDAS – oprogramowanie do komputerowego wspomagania analizy danych jakościowych. Historia, ewolucja i przyszłość, „Przegląd Socjologiczny”, LXII/1, ss: 153-166.

Niedbalski Jakub, Izabela Ślęzak (2012) Analiza danych jakościowych przy użyciu programu NVivo a zastosowanie procedur metodologii teorii ugruntowanej., „Przegląd Socjologii Jakościowej”, VIII(1), ss: 126-165 Niedbalski Jakub (2012) OpenCode – narzędzie wspomagające proces przeszukiwania i kodowania danych tekstowych w badaniach jakościowych, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, VIII(1), ss: 220-228.

Warsztaty

Kurs skierowany jest przede wszystkim do badaczy, którzy dopiero chcą spróbować swoich sił w realizacji własnych projektów badawczych z wykorzystaniem programów CAQDA. W ich wypadku dobrym pomysłem może się okazać oprogramowanie bezpłatne dystrybuowane na zasadach licencji GNU, które w większości przypadków stanowi dobrą alternatywę dla nadal dość drogich i z tego względu nie zawsze powszechnie dostępnych programów odpłatnych. Dlatego podczas warsztatów ich uczestnicy zapoznają się z wybranymi, bezpłatnymi programami wspomagającymi proces analizy danych jakościowych.

Zajęcia będą prowadzone w formie prezentowania podstawowych funkcji działania oprogramowania komputerowego a następnie samodzielnym wykonywaniu przez uczestników określonych poleceń z wykorzystaniem własnych materiałów.

Ramowy program

1. Wprowadzenie do komputerowo wspomaganej analizy danych jakościowych

• zarys historyczny

• geneza

• kierunki rozwoju oprogramowania CAQDA

• rodzaje i wybór oprogramowania

• możliwości i ograniczenia oprogramowania

2. Przygotowanie materiału do analizy

• transkrypcja danych

• edycja plików audio

• anonimizacja plików

• archiwizacja danych

3. Analiza danych z wykorzystaniem narzędzi CAQDAS

• posługiwanie się kodami, przeszukiwanie poprzez kody i praca z listą kodów

• kodowanie selektywne, tworzenie kategorii i przyporządkowywanie kodów

• sortowanie i organizacja zbiorów kategorii

• tworzenie map pojęciowych i diagramów integrujących

Uczestnicy

Warsztaty są skierowane do osób, które chciałyby poznać możliwości i sposoby wykorzystania wybranych programów komputerowych wspomagających analizę danych jakościowych.  Kurs pozwoli na nabycie umiejętności posługiwania się podstawowymi narzędziami wykorzystywanymi  w KADJ.

Efekty uczestnictwa

Wiedza: Uczestnicy kursu uzyskają wiedzę dotyczącą wykorzystywaniu komputera w badaniach społecznych przy projektowaniu, realizacji i opracowaniu projektu badawczego. Uczestnik zapoznany zostaje z obsługą programów komputerowych wykorzystywanych do analizy danych.

Umiejętności: W wyniku przeprowadzonych zajęć słuchacze powinni posiadać umiejętność wykorzystywania wiedzy z zakresu komputerowego wspomagania procesu badawczego do realizacji własnych projektów/zadań badawczych.

Postawy/Kompetencje: Po zakończeniu kursu ich uczestnik powinien znać podstawy KADJ, a także świadomie wybierać programy komputerowe do realizacji zadań związanych z realizacją projektu badawczego.

Więcej

Lista warsztatów