Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego

Analiza danych jakościowych z wykorzystaniem oprogramowania NVivo

Prowadzący

Prof. UŁ dr hab. Jakub Niedbalski – socjolog, pracownik naukowo-dydaktyczny zatrudniony w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w komputerowej analizie danych jakościowych, metodach badań jakościowych, zagadnieniach socjologii niepełnosprawności i socjologii sportu. Prowadzi badania poświęcone aktywizacji społecznej osób z niepełnosprawnością, a także dotyczące sytuacji rodzin z osobami niepełnosprawnymi w tym podmiotów oraz instytucji je wspomagających. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych poświęconych problematyce niepełnosprawności, pomocy społecznej, a także metodologii badań jakościowych.

Więcej informacji o prowadzącym: http://jakubniedbalski.info/

Więcej informacji o CAQDAS: http://caqdas.pl/

Wybrane publikacje związane z KADJ:

Książki autorskie

Niedbalski Jakub (2018) „Wprowadzenie do komputerowe analizy danych jakościowych. Przykłady bezpłatnego oprogramowania CAQDAS”, Wydawnictwo UŁ, Łódź.

Niedbalski Jakub (2014) „Komputerowe wspomaganie analizy danych jakościowych. Zastosowanie oprogramowania NVivo i Atlas.ti w projektach badawczych opartych na metodologii teorii ugruntowanej”, Wydawnictwo UŁ.

Niedbalski Jakub (2013) „Odkrywanie CAQDAS. Wybrane bezpłatne programy komputerowe wspomagające analizę danych jakościowych”, Wydawnictwo UŁ.

Redakcje monografii/numeru czasopisma

Niedbalski Jakub (red.) (2014) Metody i techniki odkrywania wiedzy. Narzędzia CAQDAS w procesie analizy danych jakościowych. Wydawnictwo UŁ .

Niedbalski Jakub (red.) (2014) „Analiza danych jakościowych wspomagana komputerowo”, Przegląd Socjologii Jakościowej, Tom X, Numer 2 (31 maja 2014).

Artykuły

Niedbalski Jakub (2014) Zastosowanie oprogramowania Atlas.ti i NVivo w realizacji badań opartych na metodologii teorii ugruntowanej, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, X/1, ss: 60-80.

Niedbalski Jakub (2014) CAQDAS – nowoczesne narzędzia wspomagania komputerowego w badaniach jakościowych, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, X/1, ss: 6-11.

Niedbalski Jakub (2014) „Praktyczne zastosowanie oprogramowania CAQDA w badaniach jakościowych – zarys problematyki z perspektywy projektu badawczego opartego na metodologii teorii ugruntowanej”, [w:] Jakub Niedbalski (red.) Metody i techniki odkrywania wiedzy. Narzędzia CAQDAS w procesie analizy danych jakościowych. Wydawnictwo UŁ, ss. 93-114.

Niedbalski Jakub, Izabela Ślęzak (2014) „Główne funkcje programu NVivo a procedury metodologii teorii ugruntowanej, czyli jak realizować badanie oparte na MTU, korzystając z oprogramowania CAQDA?”, [w:] Jakub Niedbalski (red.) Metody i techniki odkrywania wiedzy. Narzędzia CAQDAS w procesie analizy danych jakościowych. Wydawnictwo UŁ, ss. 77-92.

Niedbalski Jakub (2014) „Wprowadzenie do komputerowej analizy danych jakościowych”, [w:] Jakub Niedbalski (red.) Metody i techniki odkrywania wiedzy. Narzędzia CAQDAS w procesie analizy danych jakościowych. Wydawnictwo UŁ, ss. 7-12

Niedbalski Jakub (2014), Komputerowe wspomaganie analizy danych jakościowych w badaniach opartych na metodologii teorii ugruntowanej – przykład zastosowania nvivo oraz atlas.ti, [w:] Wielisława Warzywoda-Kruszyńska (red.), Społeczeństwo, edukacja, gospodarka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss: 169-188.

Niedbalski Jakub (2013) Komputerowe wspomaganie analizy danych jakościowych (CAQDAS) w projektowaniu i prowadzeniu badań, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, 1/41, ss: 185-202.

Niedbalski Jakub (2013) CAQDAS – oprogramowanie do komputerowego wspomagania analizy danych jakościowych. Historia, ewolucja i przyszłość, „Przegląd Socjologiczny”, LXII/1, ss: 153-166.

Niedbalski Jakub, Izabela Ślęzak (2012) Analiza danych jakościowych przy użyciu programu NVivo a zastosowanie procedur metodologii teorii ugruntowanej., „Przegląd Socjologii Jakościowej”, VIII(1), ss: 126-165 Niedbalski Jakub (2012) OpenCode – narzędzie wspomagające proces przeszukiwania i kodowania danych tekstowych w badaniach jakościowych, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, VIII(1), ss: 220-228.

Warsztaty

Głównym celem warsztatów jest zapoznanie uczestników kursu z możliwościami oraz sposobami wykorzystania programu NVivo służącego do wspomagania analizy danych jakościowych. Warsztat skierowany jest przede wszystkim do badaczy, którzy dopiero chcą spróbować swoich sił w realizacji własnych projektów badawczych z wykorzystaniem programów CAQDA. Główny nacisk zostanie położony na zaznajomieniu uczestników ze środowiskiem oprogramowania NVivo oraz wskazaniem sposobów wykorzystania najważniejszych funkcji programu podczas realizacji projektu badawczego opartego na metodologii teorii ugruntowanej.

Zajęcia będą prowadzone w formie prezentowania podstawowych funkcji działania oprogramowania komputerowego a następnie samodzielnym wykonywaniu przez uczestników określonych poleceń z wykorzystaniem własnych materiałów.

Ramowy program

1. Wprowadzenie do komputerowo wspomaganej analizy danych jakościowych

• powody i konsekwencje wyboru oprogramowania

• możliwości i ograniczenia oprogramowania

• przydatność oprogramowania

2. Przygotowanie materiału do analizy

• tworzenie plików i importowanie danych

• fragmentacja danych

• sortowanie i porządkowane danych

3. Analiza danych z wykorzystaniem programu NVivo

• posługiwanie się kodami

• kodowanie selektywne, tworzenie kategorii i przyporządkowywanie kodów

• sortowanie i organizacja zbiorów kategorii

4. Generowanie teorii i ugruntowywanie hipotez

• przeszukiwanie poprzez kody i praca z listą kodów

• tworzenie not teoretycznych

• tworzenie map pojęciowych i diagramów integrujących

Uczestnicy

Warsztaty są skierowane do osób, które chciałyby poznać możliwości i sposoby wykorzystania oprogramowania NVivo. Kurs pozwoli na poznanie funkcjonalności programu oraz nabycie umiejętności posługiwania się podstawowymi opcjami wykorzystywanymi w KADJ.

Efekty uczestnictwa

Wiedza: Uczestnicy kursu uzyskają wiedzę dotyczącą wykorzystywaniu komputera w badaniach społecznych przy projektowaniu, realizacji i opracowaniu projektu badawczego.

Umiejętności: W wyniku przeprowadzonych zajęć słuchacze powinni posiadać umiejętność wykorzystywania wiedzy z zakresu komputerowego wspomagania procesu badawczego do realizacji własnych projektów/zadań badawczych z wykorzystaniem programu NVivo.

Postawy/Kompetencje: Po zakończeniu kursu ich uczestnik powinien znać podstawy KADJ, a także świadomie realizować zadań związanych z realizacją projektu badawczego z zastosowaniem programu NVivo.

Więcej

Lista warsztatów