Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego

Badania ilościowe cz. 1. Przygotowanie i organizacja badań ilościowych

Prowadzący

Dr Maciej Kokociński – zainteresowania naukowe to przemiany współczesnej młodzieży, metodologia badań społecznych. W swoim podejściu badawczym stara się łączyć perspektywę naukową z praktycznym wykorzystaniem rezultatów prowadzonych badań. Posiadaną wiedzę wykorzystuje praktycznie w trakcie realizacji badań dotyczących: pomiaru satysfakcji klientów (badania typu CRM), motywacji pracowników czy wdrażania długoterminowej strategii rozwoju firmy (badania typu Foresight). Jest autorem wielu raportów i rekomendacji pozwalających na wdrożenie zmian w funkcjonowaniu firm i instytucji.

Wybrane publikacje

Kiedy wyprowadzę się z domu? Postawy młodzieży wobec momentu usamodzielnienia się. http://societas-communitas.isns.uw.edu.pl/numery/24/12_2_24_2017_Kokocinski.pdf

Rola grupy rówieśniczej w procesie socjalizacji współczesnej młodzieży. https://www.wskiz.edu/files/uczelnia/ebook_rola_grupy.pdf

Warsztaty

Celem warsztatu jest przygotowanie uczestników kursu do przeprowadzenia samodzielnych badań empirycznych

Ramowy program

Blok tematyczny nr 1: Problem badawczy i hipoteza

Blok tematyczny nr 2: Operacjonalizacja zmiennych

Blok tematyczny nr 3: Pomiar w naukach społecznych indeksy i skale

Blok tematyczny nr 4: Zasady budowy narzędzi badawczych (PAPI, CAWI) i reguły kodowania

Efekty uczestnictwa

Kurs jest dedykowany dla osób, które zamierzają w przyszłości realizować badania empiryczne. W ich toku zostanie zaprezentowany sposób budowy planu badania i operacjonalizacji kluczowych zmiennych. Celem warsztatu jest kształcenie umiejętności stosowania podstawowych narzędzi pomiaru oraz tworzenie procedur wykorzystywany w pracach zespołów badawczych.

Więcej

Lista warsztatów