Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego

Badania ilościowe cz. 2. Statystyczna analiza danych ilościowych

Prowadzący

Dr Maciej Kokociński – Zainteresowania naukowe to przemiany współczesnej młodzieży, metodologia badań społecznych. W swoim podejściu badawczym stara się łączyć perspektywę naukową z praktycznym wykorzystaniem rezultatów prowadzonych badań. Posiadaną wiedzę wykorzystuje praktycznie w trakcie realizacji badań dotyczących: pomiaru satysfakcji klientów (badania typu CRM), motywacji pracowników czy wdrażania długoterminowej strategii rozwoju firmy (badania typu Foresight). Jest autorem wielu raportów i rekomendacji pozwalających na wdrożenie zmian w funkcjonowaniu firm i instytucji.

Wybrane publikacje

Kiedy wyprowadzę się z domu? Postawy młodzieży wobec momentu usamodzielnienia się. http://societas-communitas.isns.uw.edu.pl/numery/24/12_2_24_2017_Kokocinski.pdf

Rola grupy rówieśniczej w procesie socjalizacji współczesnej młodzieży. https://www.wskiz.edu/files/uczelnia/ebook_rola_grupy.pdf

Warsztaty

Celem warsztatu jest przygotowanie uczestników kursu do interpretowania danych ilościowych oraz analiza poprawności zastosowania konkretnych metod analitycznych w przypadku opracowywania danych o charakterze sondażowym. Integralną częścią zajęć jest wprowadzenie do obsługi pakietu statystycznego SPSS na poziomie umożliwiającym samodzielne testowanie hipotez.

Ramowy program

Blok tematyczny nr 1: Tworzenie bazy danych w programie SPSS i analiza deskryptywna materiału empirycznego

Blok tematyczny nr 2: Testowanie hipotez. Warunki stosowania testów statystycznych oraz korelacji.

Blok tematyczny nr 3: Prezentacja wyników testowania hipotez w raportach badawczych.

Efekty uczestnictwa

Kurs jest dedykowany dla osób nie posiadających wiedzy na temat testowania hipotez i reguł wnioskowania statystycznego. Istotą kursu jest pokazanie kroków analizy statystycznej od momentu powstania problemu badawczego do końcowego etapu, którym jest ilustracja postawionych tez poprzez interpretację danych statystycznych. Integralną częścią zajęć będzie kształcenie umiejętności wykorzystania w toku analizy pakietu statystycznego IBM SPSS STATISTIC wersja  25. Wiedza ta pozwoli na samodzielną analizę statystyczną i budowanie wniosków z badań ankietowych wykorzystywanych w praktyce zawodowej.

Więcej

Lista warsztatów