Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego

Projektowanie i prowadzenie terenowych badań jakościowych. Metodologiczne, empiryczne i etyczne problemy badań – teoria a praktyka. cz. 1

Prowadzący

Prof. Piotr Chomczyński – stypendysta europejskiego programu Eurica zrealizowanego w Instituto de Investigaciones Sociales na Universidad Nacional Autónoma de México, w ramach którego prowadził badania etnograficzne nad przestępczością zorganizowaną. Działając w organizacji Comisión de Derechos Humanos w Meksyku monitorował sytuację osób osadzonych w zakładach karnych i korekcyjnych w Meksyku. Stypendysta ministerialnego stypendium dla młodych wybitnych naukowców. Kierownik i członek zespołu licznych projektów badawczych krajowych i zagranicznych (Ekwador, Niemcy, Ukraina, Meksyk). Prowadził zajęcia z zakresu socjologii dewiacji na Pennsylvania State University w Stanach Zjednoczonych. Absolwent kursów z zakresu Scientific Writing na Stanford University oraz innych w ramach Fundacji Nauki Polskiej. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu komercjalizacji wiedzy (B + R) zakończonych certyfikatem metodologii projektów badawczych PRINCE 2. Członek komitetów redakcyjnych czasopism o zasięgu krajowym i zagranicznym oraz autor licznych zagranicznych i krajowych publikacji naukowych, raportów oraz ekspertyz finansowanych z budżetów EFS UE, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz administracji lokalnej. Specjalizuje się w metodach ilościowych i jakościowych w zakresie badań socjologicznych z zakresu dewiacji, przestępczości dorosłych i nieletnich, przemocy domowej oraz handlu narkotykami.

Wybrane publikacje

• Chomczyński, Piotr; Roger S. Guy, Rodrigo Cortina Cortés „Front Business – Back Business: The Illicit Economy in a Borough of Mexico City”, Journal of Contemporary Ethnography, 48(6): 750-772. https://www.researchgate.net/publication/331302063_Front_Business-Back_Business_The_Social_Anatomy_of_Small-Time_Drug_Dealing_in_a_Mexico_City_Neighborhood

• Chomczyński, Piotr; Roger S. Guy (2019) „Flying Under the Radar: Low-Profile Drug Dealers in a Mexico City Neighborhood”, Journal of Drug Issues, 49(2), 308-323. https://www.researchgate.net/publication/331020369_Flying_Under_the_Radar_Low-Profile_Drug_Dealers_in_a_Mexico_City_Neighborhood

• Chomczyński, Piotr (2018) “Doing Ethnography in a Hostile Environment: The Case of a Mexico Community.” Research Method Cases, London, UK: SAGE. https://www.researchgate.net/publication/323527378_Doing_Ethnography_in_a_Hostile_Environment_The_Case_of_a_Mexico_Community

• Roger S. Guy, Chomczyński, Piotr A. (2018) “Bioethics and biosocial criminology: Hurdling the status quo”, Ethics, Medicine and Public Health 7: 95—102. https://www.researchgate.net/publication/329123891_Bioethics_and_biosocial_criminology_Hurdling_the_status_quo

• Chomczyński, Piotr (2017) “Emotion Work in the Context of the Resocialization of Youth in Correctional Facilities in Poland.” „Polish Sociological Review”. https://www.researchgate.net/publication/318909831_Emotion_work_in_the_context_of_the_resocialization_of_youth_in_correctional_facilities_in_Poland

Warsztaty

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawami prowadzeniem terenowych badań jakościowych od strony praktycznej. Kursanci poprzez liczne ćwiczenia, symulacje, dyskusję i scenki będą mieli możliwość sprawdzenia w praktyce swojej dotychczasowej wiedzy na temat metodologii badań jakościowych jak również przekonać się do zalet wynikających ze stosowania takich narzędzi badawczych jak: technika wywiadu swobodnego, narracyjnego, materiału wizualnego, dokumentów zastanych, obserwacji uczestniczącej oraz wywiadu grupowego. Ponadto kursanci zapoznają się z praktycznymi wskazówkami przydatnymi dla uzyskania wysokiej jakości materiału empirycznego.

Ramowy program

1. Mocne i słabe strony metod jakościowych w praktyce badawczej

2. Mixed methods – szanse i zagrożenia

3. Idea triangulacji metodologicznej i jej konsekwencje praktyczne

4. Przygotowania do wejścia w teren badawczy

5. Praktyczne zasady obserwacji uczestniczącej wraz z przykładami

6. Przygotowanie wywiadu swobodnego i narracyjnego – ćwiczenia

7. Konstruowanie dyspozycji i pytań do wywiadów

8. Ogólne zasady prowadzenia badań fokusowych

Efekty uczestnictwa

Wiedza: po zakończeniu kursu uczestnicy powinni być w stanie poddać charakterystyce najważniejsze zasady towarzyszące planowaniu i prowadzeniu badań jakościowych. Ponadto powinni wskazać problemy organizacyjne, koncepcyjne, etyczne i badawcze związane z budową narzędzi badawczych. Kursanci zyskają także większą świadomość w zakresie aplikacji poszczególnych technik w terenie oraz związanym z nim ograniczeń.

Umiejętności: w wyniku uczestnictwa w przeprowadzonym kursie uczestnicy powinni potrafić „wejść w teren” w celu pozyskania wartościowych danych empirycznych, rozstrzygnąć dylematy organizacyjne i etyczne związane z przebywaniem w środowisku badanych, modyfikować narzędzia badawcze w oparciu o istniejące okoliczności. Uczestnicy powinni także posiąść umiejętność zastosowania w praktyce zasad triangulacji metodologicznej, danych i badacza celem uzyskania najbardziej obiektywnego i pełnego materiału.

Kompetencje: w efekcie odbycia kursu uczestnicy powinni posiadać kompetencję planowania jakościowych badań terenowych, weryfikacji założeń wstępnych, rozstrzygania problemów w trudnym terenie, weryfikacji jakości uzyskiwanych informacji oraz triangulacji metodologicznej, danych i badacza. Ponadto kursanci nabędą umiejętność zaawansowanej analizy materiałów zastanych i wywołanych.

Więcej

Lista warsztatów