Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego

Projektowanie i prowadzenie terenowych badań jakościowych. Metodologiczne, empiryczne i etyczne problemy badań – teoria a praktyka. cz. 2

Prowadzący

Prof. Piotr Chomczyński – stypendysta europejskiego programu Eurica zrealizowanego w Instituto de Investigaciones Sociales na Universidad Nacional Autónoma de México, w ramach którego prowadził badania etnograficzne nad przestępczością zorganizowaną. Działając w organizacji Comisión de Derechos Humanos w Meksyku monitorował sytuację osób osadzonych w zakładach karnych i korekcyjnych w Meksyku. Stypendysta ministerialnego stypendium dla młodych wybitnych naukowców. Kierownik i członek zespołu licznych projektów badawczych krajowych i zagranicznych (Ekwador, Niemcy, Ukraina, Meksyk). Prowadził zajęcia z zakresu socjologii dewiacji na Pennsylvania State University w Stanach Zjednoczonych. Absolwent kursów z zakresu Scientific Writing na Stanford University oraz innych w ramach Fundacji Nauki Polskiej. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu komercjalizacji wiedzy (B + R) zakończonych certyfikatem metodologii projektów badawczych PRINCE 2. Członek komitetów redakcyjnych czasopism o zasięgu krajowym i zagranicznym oraz autor licznych zagranicznych i krajowych publikacji naukowych, raportów oraz ekspertyz finansowanych z budżetów EFS UE, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz administracji lokalnej. Specjalizuje się w metodach ilościowych i jakościowych w zakresie badań socjologicznych z zakresu dewiacji, przestępczości dorosłych i nieletnich, przemocy domowej oraz handlu narkotykami.

Wybrane publikacje

• Chomczyński, Piotr; Roger S. Guy, Rodrigo Cortina Cortés „Front Business – Back Business: The Illicit Economy in a Borough of Mexico City”, Journal of Contemporary Ethnography, 48(6): 750-772. https://www.researchgate.net/publication/331302063_Front_Business-Back_Business_The_Social_Anatomy_of_Small-Time_Drug_Dealing_in_a_Mexico_City_Neighborhood

• Chomczyński, Piotr; Roger S. Guy (2019) „Flying Under the Radar: Low-Profile Drug Dealers in a Mexico City Neighborhood”, Journal of Drug Issues, 49(2), 308-323. https://www.researchgate.net/publication/331020369_Flying_Under_the_Radar_Low-Profile_Drug_Dealers_in_a_Mexico_City_Neighborhood

• Chomczyński, Piotr (2018) “Doing Ethnography in a Hostile Environment: The Case of a Mexico Community.” Research Method Cases, London, UK: SAGE. https://www.researchgate.net/publication/323527378_Doing_Ethnography_in_a_Hostile_Environment_The_Case_of_a_Mexico_Community

• Roger S. Guy, Chomczyński, Piotr A. (2018) “Bioethics and biosocial criminology: Hurdling the status quo”, Ethics, Medicine and Public Health 7: 95—102. https://www.researchgate.net/publication/329123891_Bioethics_and_biosocial_criminology_Hurdling_the_status_quo

• Chomczyński, Piotr (2017) “Emotion Work in the Context of the Resocialization of Youth in Correctional Facilities in Poland.” „Polish Sociological Review”. https://www.researchgate.net/publication/318909831_Emotion_work_in_the_context_of_the_resocialization_of_youth_in_correctional_facilities_in_Poland

Warsztaty

Uczestnicy, którzy prowadzili już terenowe badania jakościowe poszerzą swoje kompetencje poprzez wzajemne porównanie sowich doświadczeń. W oparciu o liczne ćwiczenia praktyczne pogłębieniu i wzbogaceniu poddane zostaną dotychczasowe umiejętności związane z planowaniem, organizacją badań a także analizą i wnioskowaniem w oparciu o pozyskany materiał empiryczny. Celem jest także wypracowanie przez uczestników własnych, indywidualnych metod wejścia w trudny teren i implementacji indywidualnie przygotowywanych strategii badawczych przy założeniu elastyczności i otwartości na dynamikę sytuacji badawczej. Uczestnicy zapoznani zostaną także z możliwymi trudnościami metodologicznymi i etycznymi wraz ze sposobami ich rozwiązania.

Ramowy program

1. Zasady kodowania otwartego, selektywnego i rzeczowego w praktyce

2. Własności indukcyjnego budowania wniosków na tle wnioskowania dedukcyjnego i abdukcyjnego

3. Analiza wcześniej przeprowadzonych wywiadów jakościowych

4. All is data – analiza materiałów zastanych (regulaminy, fotografie, zapiski)

5. Rola empatii w terenie (pozyskiwanie danych, analiza, relacje z badanymi)

6. Dylematy etyczne i metodologiczne towarzyszące badaniom w trudnym terenie

7. Problem rozumienia badanych i ich perspektywy

8. Uczestnictwo badanych w badaniach – dylematy etyczne, merytoryczne i organizacyjne

Efekty uczestnictwa

Wiedza: Uczestnicy powinni być w stanie przystąpić do analizy materiału empirycznego a także wskazać na dostępne narzędzia analityczne i ich zastosowanie jak również przeprowadzić prawidłowe wnioskowanie na podstawie zebranych danych. Ponadto kursanci powinni wiedzieć z jakimi zagrożeniami etycznymi i metodologicznymi mogą się spotkać w przypadku trudnego terenu.

Umiejętności: w wyniku uczestnictwa w przeprowadzonym kursie uczestnicy powinni umieć w sposób rzetelny i maksymalnie obiektywny poddać analizie materiał badawczy jak również wyciągnąć prawidłowe wnioski. Powinni także potrafić wykorzystać materiał zastany do analizy i interpretacji zdobytych danych. Ponadto powinni posiadać umiejętność empatycznego wglądu w relacje z badanymi, poddać ocenie uzyskane od nich informacje a także rozstrzygnąć dylematy organizacyjne i etyczne związane z przebywaniem w trudnym terenie.

Kompetencje: w efekcie odbycia kursu uczestnicy powinni posiadać kompetencję pracy z wieloma technikami jakościowymi, w tym z materiałem wizualnym, w celu wypracowania wartościowych wniosków przydatnych dla konstruowania wzajemnych zależności i regularności w ramach zebranego materiału. Ponadto powinni w sposób empatyczny ocenić perspektywę badanych celem z jednej strony pozyskania wartościowych danych zaś z drugiej wykazania dbałości o ich walor etyczny.

Dodatkowe informacje

Uczestnicy powinni zapoznać się z przesłaną wcześniej literaturą jak również dysponować dotychczasowymi efektami swojej pracy badawczej.

Więcej

Lista warsztatów