Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego

Pisanie tekstów naukowych cz. 1

Prowadzący

Prof. Piotr Chomczyński – stypendysta europejskiego programu Eurica zrealizowanego w Instituto de Investigaciones Sociales na Universidad Nacional Autónoma de México, w ramach którego prowadził badania etnograficzne nad przestępczością zorganizowaną. Działając w organizacji Comisión de Derechos Humanos w Meksyku monitorował sytuację osób osadzonych w zakładach karnych i korekcyjnych w Meksyku. Stypendysta ministerialnego stypendium dla młodych wybitnych naukowców. Kierownik i członek zespołu licznych projektów badawczych krajowych i zagranicznych (Ekwador, Niemcy, Ukraina, Meksyk). Prowadził zajęcia z zakresu socjologii dewiacji na Pennsylvania State University w Stanach Zjednoczonych. Absolwent kursów z zakresu Scientific Writing na Stanford University oraz innych w ramach Fundacji Nauki Polskiej. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu komercjalizacji wiedzy (B + R) zakończonych certyfikatem metodologii projektów badawczych PRINCE 2. Członek komitetów redakcyjnych czasopism o zasięgu krajowym i zagranicznym oraz autor licznych zagranicznych i krajowych publikacji naukowych, raportów oraz ekspertyz finansowanych z budżetów EFS UE, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz administracji lokalnej. Specjalizuje się w metodach ilościowych i jakościowych w zakresie badań socjologicznych z zakresu dewiacji, przestępczości dorosłych i nieletnich, przemocy domowej oraz handlu narkotykami. 0

Wybrane publikacje

• Chomczyński, Piotr; Roger S. Guy, Rodrigo Cortina Cortés „Front Business – Back Business: The Illicit Economy in a Borough of Mexico City”, Journal of Contemporary Ethnography, 48(6): 750-772. https://www.researchgate.net/publication/331302063_Front_Business-Back_Business_The_Social_Anatomy_of_Small-Time_Drug_Dealing_in_a_Mexico_City_Neighborhood

• Chomczyński, Piotr; Roger S. Guy (2019) „Flying Under the Radar: Low-Profile Drug Dealers in a Mexico City Neighborhood”, Journal of Drug Issues, 49(2), 308-323. https://www.researchgate.net/publication/331020369_Flying_Under_the_Radar_Low-Profile_Drug_Dealers_in_a_Mexico_City_Neighborhood

Environment: The Case of a Mexico Community.” Research Method Cases, London, UK: SAGE. https://www.researchgate.net/publication/323527378_Doing_Ethnography_in_a_Hostile_Environment_The_Case_of_a_Mexico_Community

• Roger S. Guy, Chomczyński, Piotr A. (2018) “Bioethics and biosocial criminology: Hurdling the status quo”, Ethics, Medicine and Public Health 7: 95—102. https://www.researchgate.net/publication/329123891_Bioethics_and_biosocial_criminology_Hurdling_the_status_quo

• Chomczyński, Piotr (2017) “Emotion Work in the Context of the Resocialization of Youth in Correctional Facilities in Poland.” „Polish Sociological Review”. https://www.researchgate.net/publication/318909831_Emotion_work_in_the_context_of_the_resocialization_of_youth_in_correctional_facilities_in_Poland

Warsztaty

Celem warsztatów jest zapoznanie Uczestników z podstawowymi zasadami odnoszącymi się do publikowania prac naukowych. Omówione zostaną efektywne metody organizacji pracy nad artykułem, rozdziałem w monografii lub monografią. Kursanci zostaną zaznajomieni z uniwersalnymi zasadami pisania tekstów naukowych, praktycznymi aspektami analizy literatury, regułami wyboru tematu, pracy nad strukturą tekstu, wyboru czasopisma oraz weryfikacji jakości tekstu.

Ramowy program

1. Uniwersalne zasady pisania tekstów naukowych

2. Wybór czasopisma

3. Praca indywidualna i zespołowa nad tekstem

3.1 Podział pracy wśród członków zespołu

3.2 Praca koncepcyjna, analityczna i syntetyczna

4. Analiza desk research

4.1. Konstruowanie bazy tekstów

4.2. Praca w programie Mendeley

4.3. Praca zespołowa nad weryfikacją przydatności literatury w ramach systematycznego przeglądu literatury w oparciu o kryteria włączenia i wyłączenia

5. Wybór tematu

6. Struktura tekstu naukowego

6.1 Omówienie zasad odnoszących się do poszczególnych części tekstu na przykładzie artykułu naukowego (temat, słowa kluczowe, abstrakt, wprowadzenie, przegląd literatury wraz z literature gap, część metodologiczna, wyniki badań, podsumowanie, polemika, analiza krytyczna tekstu własnego)

7. Co robić, gdy przyjdą recenzje?

Efekty uczestnictwa

Warsztat skierowany jest dla osób rozpoczynających karierę naukową, którzy nie mają jeszcze znacznego dorobku naukowego. Uczestnicy pozyskają wiedzę na temat procesu pisania tekstu naukowego oraz jego strukturyzacji. Kursanci nabędą kompetencje z zakresu indywidualnej i grupowej pracy nad tekstem, posługiwania się narzędziami do systematycznego przeglądu literatury, pracy nad poszczególnymi częściami tekstu oraz podnoszenia jego jakości.

Dodatkowe informacje

Uczestnicy powinni przygotować się do zajęć zapoznając się z przesłanymi wcześniej materiałami.

Więcej

Lista warsztatów