Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego

Pisanie tekstów naukowych cz. 2

Prowadzący

Prof. Piotr Chomczyński – stypendysta europejskiego programu Eurica zrealizowanego w Instituto de Investigaciones Sociales na Universidad Nacional Autónoma de México, w ramach którego prowadził badania etnograficzne nad przestępczością zorganizowaną. Działając w organizacji Comisión de Derechos Humanos w Meksyku monitorował sytuację osób osadzonych w zakładach karnych i korekcyjnych w Meksyku. Stypendysta ministerialnego stypendium dla młodych wybitnych naukowców. Kierownik i członek zespołu licznych projektów badawczych krajowych i zagranicznych (Ekwador, Niemcy, Ukraina, Meksyk). Prowadził zajęcia z zakresu socjologii dewiacji na Pennsylvania State University w Stanach Zjednoczonych. Absolwent kursów z zakresu Scientific Writing na Stanford University oraz innych w ramach Fundacji Nauki Polskiej. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu komercjalizacji wiedzy (B + R) zakończonych certyfikatem metodologii projektów badawczych PRINCE 2. Członek komitetów redakcyjnych czasopism o zasięgu krajowym i zagranicznym oraz autor licznych zagranicznych i krajowych publikacji naukowych, raportów oraz ekspertyz finansowanych z budżetów EFS UE, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz administracji lokalnej. Specjalizuje się w metodach ilościowych i jakościowych w zakresie badań socjologicznych z zakresu dewiacji, przestępczości dorosłych i nieletnich, przemocy domowej oraz handlu narkotykami.

Wybrane publikacje

• Chomczyński, Piotr; Roger S. Guy, Rodrigo Cortina Cortés „Front Business – Back Business: The Illicit Economy in a Borough of Mexico City”, Journal of Contemporary Ethnography, 48(6): 750-772. https://www.researchgate.net/publication/331302063_Front_Business-Back_Business_The_Social_Anatomy_of_Small-Time_Drug_Dealing_in_a_Mexico_City_Neighborhood

• Chomczyński, Piotr; Roger S. Guy (2019) „Flying Under the Radar: Low-Profile Drug Dealers in a Mexico City Neighborhood”, Journal of Drug Issues, 49(2), 308-323. https://www.researchgate.net/publication/331020369_Flying_Under_the_Radar_Low-Profile_Drug_Dealers_in_a_Mexico_City_Neighborhood

Environment: The Case of a Mexico Community.” Research Method Cases, London, UK: SAGE. https://www.researchgate.net/publication/323527378_Doing_Ethnography_in_a_Hostile_Environment_The_Case_of_a_Mexico_Community

• Roger S. Guy, Chomczyński, Piotr A. (2018) “Bioethics and biosocial criminology: Hurdling the status quo”, Ethics, Medicine and Public Health 7: 95—102. https://www.researchgate.net/publication/329123891_Bioethics_and_biosocial_criminology_Hurdling_the_status_quo

• Chomczyński, Piotr (2017) “Emotion Work in the Context of the Resocialization of Youth in Correctional Facilities in Poland.” „Polish Sociological Review”. https://www.researchgate.net/publication/318909831_Emotion_work_in_the_context_of_the_resocialization_of_youth_in_correctional_facilities_in_Poland

Ramowy program

1. Ogólne zasady pisania tekstów naukowych (argumentowanie, budowanie zdań, strona czynna i bierna, itp.)

2. Struktura tekstu naukowego od strony praktycznej

3. Określenie tematu tekstu i słów kluczowych

4. Konstruowanie poszczególnych części tekstu

4.1 Abstrakt

4.2 Wprowadzenie

4.3 Przegląd literatury

4.4 Część metodologiczna

4.5 Wyniki badań

4.6 Podsumowanie

4.7 Dyskusja

4.8 Przedstawienie ograniczeń tekstu

Efekty uczestnictwa

Zajęcia mają charakter ściśle warsztatowy i są skierowane do osób rozpoczynających karierę naukową, lecz będących w trakcie prowadzenia badań własnych lub w ramach projektu. Uczestnicy korzystając z przykładów prowadzącego i własnych zapoznają się z praktycznymi aspektami pisania tekstów naukowych. W ramach kursu Uczestnicy stworzą ogólny zarys artykułu naukowego wybierając temat badawczy oraz konstruując abstrakt a także strukturę całego artykułu.

Dodatkowe informacje

Uczestnicy powinni zapoznać się z przesłaną wcześniej literaturą jak również dysponować dotychczasowymi efektami swojej pracy badawczej i publikacyjnej.

Więcej

Lista warsztatów