Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego

Monitoring jakości życia w miastach

Prowadzący

Dr Andrzej Siatkowski – Wydział Socjologii UAM, kierownik Centrum Badań Społecznych Fundacji UAM. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie realizacji badań społecznych i marketingowych. W trakcie kariery zawodowej współpracował przy realizacji kilkudziesięciu przedsięwzięć badawczych realizowanych przez kilka ośrodków badawczych (w tym m.in. w Pactor, Centrum Badania Jakości Życia, Centrum Badań Stosowanych, Fundacja Instytut Badań Innowacyjnych, Press Service Monitoring Mediów).

Z badaniami jakości życia dr A. Siatkowski jest związany od roku 2004. W latach 2004-2015 koordynator, analityk i statystyk oraz współautor raportów badawczych dla kilkunastu projektów badania jakości życia i projektów badania jakości usług publicznych realizowanych w skali lokalnej i regionalnej.

Warsztaty

Tematem warsztatu będzie wykorzystanie badań jakości życia w ramach monitoringu funkcjonowania miast, gmin i instytucji publicznych. Wykorzystanie badań jakości życia omówiona zostanie na przykładzie dwóch projektów badawczych – „Wskaźniki Jakości Życia Mieszkańców Poznania” i „Życie w Lesznie”. Na zajęciach uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności projektowania, realizacji i interpretacji wyników badań prowadzonych w celu oceny jakości życia mieszkańców.

Ramowy program

1. Wprowadzenie w tematykę badań jakości życia

1.1. Jakości życia. Tradycja badań nad jakością życia w perspektywie krajowej i międzynarodowej.

1.2. Badania jakości życia a badania jakości usług publicznych.

1.3. Obiektywne warunki poziomu życia oraz subiektywne zadowolenia z poziomu życia.

1.4. Przydatność badań jakości życia w kontekście realizacji strategii rozwoju JST i innych dokumentów strategicznych.

1.5. Wyznaczenie głównych obszarów badania jakości życia – wskazanie dziedzin.

1.6. Ocena istotności jakości życia z punktu widzenia władz miasta, mieszkańców i środowiska naukowego.

1.7. Omówienie ogólnych zasad konstrukcji wskaźników w badaniach jakości życia.

2. Prezentacja poznańskich doświadczeń w zakresie realizacji programu monitoringu jakości życia

2.1. Tradycja badań nad jakością życia w Poznaniu.

2.2. Omówienie poglądowe dziedzin monitorowanych w Poznaniu.

2.3. Możliwości wykorzystania technik badawczych w kontekście pomiaru jakości życia.

2.4. Dobór próby w badaniach jakości życia.

3. Projektowanie badań jakości życia w praktyce

3.1. Wprowadzenie w dziedziny: poczucie bezpieczeństwa i aktywność obywatelska.

3.2. Omówienie zasad tworzenia wskaźników subiektywnych – tworzenie pytań wskaźnikowych.

3.3. Tworzenie projektów konceptualizacji dziedzin, przykładowych pytań wskaźnikowych i wskaźników obiektywnych przez uczestników.

3.4. Omówienie sposobu analizy i interpretacji wyników badań jakości życia w perspektywie porównawczej.

3.5. Możliwości i ograniczenia w zakresie tworzenie prognoz i rekomendacji w oparciu o wyniki.

3.6. Podsumowanie warsztatów.

Efekty uczestnictwa

Warsztaty ukierunkowane są na zdobycie praktycznych umiejętności projektowania, analizy i interpretacji wyników badań realizowanych w metodologii badań jakości życia. W tym kontekście zajęcia skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych wykorzystaniem wskaźników obiektywnych i subiektywnych w odniesieniu do diagnozy wybranych aspektów życia w mieście, szczególnie ważnych z punktu widzenia rozwoju miasta i jakości życia jego mieszkańców oraz monitorowania zmian zachodzących w postawach i opiniach mieszkańców. Kompleksowa oceny warunków życia mieszkańców, na jaką pozwala realizacja projektów QoL, może być szczególnie interesująca dla przedstawicieli instytucji publicznych, w tym instytucji JST, a także przedstawicieli środowiska akademickiego.

Więcej

Lista warsztatów