Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego

F. Znaniecki’s works and ideas online / Twórczość F. Znanieckiego online

A list of books, articles and other Znaniecki’s works published until 1985
/ Wykaz książek, artykułów i pozostałych dzieł Floriana Znanieckiego opublikowanych do 1985 r.:

PDF: Znaniecki’s works published until 1985 / Prace Znanieckiego (do 1985 r.)
Źródło/Source: Z. Dulczewski. 1986. „Bibliography of works on Florian Znaniecki”, in: Z. Dulczewski (ed.), „A commemorative book in honor of Florian Znaniecki on the centenary of his birth: papers and communiques presented to International Scientific Symposium on 3-4 December 1982 at Adam Mickiewicz University in Poznań”. Poznań: Adam Mickiewicz University Press, pp. 315-324.

Selected Znaniecki’s works available online
/ Wybrane prace Floriana Znanieckiego dostępne w wersji elektronicznej:

For other contemporary English, German and Polish books published with the support of Florian Znaniecki Scientific Foundation (which are not available online yet), see here. Among this kind of publications we particularly recommend the book of Florian Znaniecki’s disciple: Dulczewski, Zygmunt. 1992. Florian Znaniecki: life and work. Poznań: Wydawnictwo Nakom. ISBN: 8385060367. 316 pp.

Books published by Florian Znaniecki Scientific Foundation
/ Książki wydane staraniem Fundacji Naukowej im.
Floriana Znanieckiego:

Znaniecki, Florian. 1994(1940). The Social Role of the University Student. Poznań: Wydawnictwo Nakom, pp. 238. [Online version: https://books.google.pl/books?id=rPMb7FVkr1IC&lpg=PP1&hl=pl&pg=PP1#v=onepage&q&f=false]

The Social Role of the University Student (wersja inna)

Other selected publications available online
/ Pozostałe wybrane wydawnictwa dostępne online:

Thomas, William Isaac; Znaniecki, Florian. 1918-1920. The Polish peasant in Europe and America: monograph of an immigrant group. Boston: Richard G. Badger, The Gorham Press. [Online version available here: http://chla.library.cornell.edu/c/chla/browse/title/3074959.html, and here: https://brocku.ca/MeadProject/Thomas/Thomas_1918/Thomas_1918a.html]. For more details about the book and for its other versions see here.

The Polish peasant in Europe and America

Thomas, William Isaac; Znaniecki, Florian. 1918. Methodological note, in: W. I. Thomas, F. Znaniecki, The Polish peasant in Europe and America: monograph of an immigrant group, Vol. 1. Boston: Richard G. Badger, The Gorham Press, pp. 1-86. [Online version available here: http://chla.library.cornell.edu/cgi/t/text/text-idx?c=chla;idno=3074959_2389, and here: https://brocku.ca/MeadProject/Thomas/Thomas_1918/Thomas_1918a). Also in this text, here with W. I. Thomas, F. Znaniecki wrote about the humanistic coefficient (for more details about the humanistic coefficient see here).

Metdodological note

Znaniecki, Florian. 1919. Cultural reality. Chicago: University of Chicago, pp. 388. [Online version: https://archive.org/details/culturalreality00znan or https://brocku.ca/MeadProject/Znaniecki/1919/1919_toc.html] „Prepared while Znaniecki was working on The Polish Peasant in Europe and America, this book provides a window on his thinking at the time of its development” (Editors’ notes from The Mead Project which publish also some other Znaniecki’s texts, see: https://brocku.ca/MeadProject/inventory5.html).

Cultural Reality

Znaniecki, Florian. 1921. Upadek cywilizacji zachodniej: szkic z pogranicza filozofji kultury i socjologji. Poznań: Komitet Obrony Narodowej, ss. 111. [Wersja elektroniczna: http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=95817&from=&dirids=1&ver_id=&lp=2&QI=]

Znaniecki, Florian. 1925. The Laws of Social Psychology. Chicago: University of Chicago, pp. 320. [Online version: https://brocku.ca/MeadProject/Znaniecki/1925/1925_toc.html] „Published in 1925 during the flurry of Social Psychology textbooks, this book should be considered in relationship to the Allport, Bogardus, Bernard, and Kantor textsbooks from the same moment in the history of the field” (Editors’ notes from The Mead Project).

Znaniecki, Florian. 1928. Socjologja wychowania. T. 1, Wychowujące społeczeństwo. Warszawa: skł. gł. Książnica-Atlas Tow. Naucz. Szkół Wyższ., ss. 312. [Wersja elektroniczna dostępna w sieci komputerowej Uniwersytetu Pedagogicznego: http://pbc.up.krakow.pl/dlibra/doccontent?id=1913]

Znaniecki, Florian. 1931. Studja nad antagonizmem do obcych. Poznań: Rolnicza Drukarnia i Księg. Nakł. (Kwartalnik Socjologiczny, Nr 2-4, R. 1930/31 odbitka), ss. 54. [Wersja elektroniczna: http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=53221&from=publication]

Znaniecki, Florian. 1934. The Method of Sociology. New York: Rinehart & Company. [Online version: https://pl.scribd.com/doc/9637394/ZNANIECKY-The-Method-of-Sociology-pdf] The Florian Znaniecki’s sociological theory and methodology, including the themes: facts in sociology, the humanistic coefficient, values as cultural objects, the problem of human activities, society as theory of „societies” or „communities”, general definition of social systems, the sources of sociological material, analytic induction in sociology.

The Method of Sociology

Znaniecki, Florian. 1986(1940). The Social Role of the Man of KnowledgeWith a new introduction by Lewis A. Coser. New Brunswick – Oxford: Transaction Books. [Online version: here] The main areas or elements of sociological theory discussed in the book: sociology of knowledge, social typology, social roles and social circles.

The social role of the man of knowledge

Znaniecki, Florian. 1909. Etyka filozoficzna i nauka o wartościach moralnych, [w:] Przegląd Filozoficzny, r. 12, z. 2, s. 126-144 [Wersja elektroniczna: http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=146479; wskazówka dotycząca wyszukiwania: artykuł ten znajduje się na stronach 16-34 dokumentu elektronicznego]

Znaniecki, Florian. 1928. Początki myśli socjologicznej, [w:] Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 8, 1928, z. 1, s. 78*-97*. [Wersja elektroniczna: https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/15619]

Znaniecki, Florian. 2002(1934). Siły społeczne w województwie poznańskim, [w:] Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 64, 2002, z. 3, s. 217-224. [Wersja elektroniczna: https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/7083]

The text is F. Znaniecki’s so far unpublished project submitted to the Local Government Department of the Provincial Council in Poznań on the 3rd February 1934. The text, opened with the author’s introduction, bears out Znaniecki’s interest in the region and its social processes.

Znaniecki, Florian. 2007. The Evolutionary Approach to the History of Culture, [in:] Polish Sociological Review, 2007, Issue 2(158), pp. 223-242. [Online version available after subscription: http://www.ceeol.com/aspx/getdocument.aspx?logid=5&id=95F5B6D6-A583-4655-AB41-2FC4A3799ED4]

Znaniecki, Florian. 2008 (1934). Metoda socjologii. Tłum. Elżbieta Hałas. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (Biblioteka Socjologiczna), ss. 398. [Dostęp w formacie ibuk: http://www.ibuk.pl/fiszka/714/Metoda+socjologii+%28oprawa+twarda%29.html?utm_source=KI_PWN&utm_medium=link&utm_content=czytaj_ibuk&utm_campaign=karta_produktu_KI_PWN]

Po raz pierwszy przetłumaczona na język polski praca jednego z najszerzej znanych polskich socjologów. Metoda socjologii to teoretyczny esej na temat socjologii jako dyscypliny samoistnej, rządzącej się własnymi prawami metodologicznymi i logiką. Praca jest historycznym świadectwem metodologicznej debaty, jaka rozgorzała w latach trzydziestych XX wieku. Napisana w polemicznym tonie, wskazuje nowe drogi dla socjologii, które nadal warte są poznania. To także jedna z ważniejszych prac Znanieckiego, w której wykłada on swoje poglądy dotyczące socjologii systematycznej.” (Ze strony wydawcy)

Spis treści: http://ksiegarnia.pwn.pl/public/pdf/7141.pdf

Znaniecki Florian. 1965. Social Relations and Social Roles. The Unfinished Systematic Sociology. San Fransisco: Chandler Publishing Company, pp. 374. [Online version: https://books.google.pl/books?id=1HTVBWqq1UgC&lpg=PP1&dq=Social%20Relations%20and%20Social%20Roles%20znaniecki&hl=pl&pg=PP1#v=onepage&q&f=true] The clear explanation of Florian Znaniecki’s sociological theory. The main themes of the book are: sociology as the science of social interaction, social cooperation and social systems, cities as fields of research, the humanistic approach to the population, humanistic redefinition of material techniques, the social actions and social relations, integration of social relations, connections among social relations, the concept of social role, participation of the same individual in diverse systems of social relations, the sociological conception of person, social circles, the concept of personal function and the exemples of social roles. 

Social relations and social roles

Znaniecki, Florian. 2011(1965). Relacje społeczne i role społeczne. Niedokończona socjologia systematyczna. Tłum. Elżbieta Hałas. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (Biblioteka Socjologiczna), ss. 494. [Dostęp w formacie ibuk: http://www.ibuk.pl/fiszka/38682/Relacje+spo%B3eczne+i+role+spo%B3eczne+%28oprawa+mi%EAkka%29.html?utm_source=KI_PWN&utm_medium=link&utm_content=czytaj_ibuk&utm_campaign=karta_produktu_KI_PWN]

Ostatnia, niedokończona przez Floriana Znanieckiego za życia, praca. Zebrany maszynopis jest pełen zapowiedzi przyszłych analiz, które wskazują kierunek myślenia uczonego i jego zamysł zintegrowania wiedzy na gruncie teorii systemów społecznych. Dokonując porównawczej analizy kolejnych, coraz bardziej złożonych systemów, Znaniecki przechodzi od relacji społecznych do teorii ról społecznych, zaskakując bogactwem historycznych i antropologicznych przykładów.

Czym jest socjologia? Oto pytanie, które od dawna zadaje wielu: przedstawiciele nauk ścisłych oraz humanistycznych niebędący socjologami; przywódcy religijni, polityczni, wojskowi i gospodarczy, którzy zastanawiają się, czy z ich punktu widzenia socjologia może być przydatna, czy raczej szkodliwa; wreszcie studenci próbujący zdecydować, czy warto uczęszczać na kursy socjologii. Sami socjologowie nie są w stanie udzielić nań jednogłośnej odpowiedzi. Zgadzają się oni w pewnym stopniu co do tego, czym socjologia jest lub powinna być, jednak w odniesieniu do innych zagadnień ich zdania są różne. Przyjrzymy się kwestiom, w których są zgodni, odnotujemy główne rozbieżności w ich opiniach, następnie zaś postaramy się odkryć, czy rozbieżności te da się pogodzić i w jaki sposób to uczynić. (Z tekstu)” (Ze strony wydawcy)

Spis treści: http://ksiegarnia.pwn.pl/public/pdf/109942.pdf

See also
/ Zobacz także:

Books and articles on F. Znaniecki’s ideas / Prace i książki o twórczości F. Znanieckiego

Our publications / Wydawnictwa Fundacji

bez roku poziom granat