5

Umożliwiamy naukowcom reprezentującym socjologię, kulturoznawstwo, psychologię, pedagogikę, antropologię, filozofię oraz inne nauki społeczne i humanistyczne, a także osobom zainteresowanym przeprowa-dzeniem ważnych społecznie przedsięwzięć, składania pod patronatem Fundacji wniosków i projektów w konkursach ogłaszanych przez instytucje państwowe, samorządowe czy prywatne.

Dzięki temu poszerza się pole realizacji celów Fundacji: badania i projekty społeczne otrzymują wsparcie merytoryczne, organizacyjne i administracyjno-finansowe.

Wszystkie osoby i instytucje zainteresowane współpracą z nami w tym względzie zapraszamy do kontaktu.

 

bez roku poziom granat