Fotorelacja z warsztatów 2017

Dziękujemy wszystkim uczestniczkom i uczestnikom tegorocznej edycji warsztatów metodologicznych za udział w 11 spotkaniach poświęconych różnym aspektom prowadzenia badań społecznych (opis wszystkich warsztatów: tutaj; program warsztatów: tutaj). Mamy nadzieję, że był to dla Państwa czas intensywnej wymiany pomysłów i doświadczeń. Załączamy zdjęcia z wybranych warsztatów, które odbywały się między 18 listopada a 10 grudnia 2017 r.

Organizatorami warsztatów była nasza Fundacja oraz Instytut Socjologii UAM.

 

Warsztaty metodologiczne 2017 – informator

Zapraszamy do zapoznania się z informatorem tegorocznej edycji warsztatów metodologicznych! Znajdują się w nim informacje o prowadzących, miejscu i godzinach zajęć, a także wskazówki dojazdu. Warsztaty poprowadzą specjaliści w różnych dziedzinach badań społecznych, a uczestniczyć w nich będą osoby z bardzo wielu ośrodków w Polsce. Łącznie odbędzie się 11 spotkań.

Informator można pobrać tutaj: Warsztaty2017_informator

Organizatorem warsztatów jest nasza Fundacja oraz Instytut Socjologii UAM.

instytut_socjologii_uam_logo_malefz-logo

CALL FOR PAPERS – WSPÓŁCZESNE POLSKIE MIGRACJE WEWNĘTRZNE

Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego planuje wydanie tomu pod roboczym tytułem „Współczesne polskie migracje wewnętrzne w perspektywie socjologicznej”. W związku z tym zaprasza do przesyłania oryginalnych, niepublikowanych wcześniej tekstów w języku polskim poświęconych ruchliwości przestrzennej dokonywanej w granicach Rzeczypospolitej Polskiej. Redaktorami naukowymi tomu będą dr Łukasz Skoczylas oraz dr Elżbieta Smolarkiewicz z Instytutu Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Fundacja finansuje w całości koszty wydania tomu, nie przewiduje jednak wydatkowania środków na honoraria dla autorów.

Współcześnie zainteresowanie socjologów koncentruje się głównie na migracjach zewnętrznych (zagranicznych), ujmowanych w kontekście następstw złożonego procesu globalizacji, któremu towarzyszy rosnące znaczenie kategorii mobilności. Planowaną publikacją chcemy zwrócić uwagę na rzadziej podejmowane kwestie związane z różnorodnymi formami współczesnych migracji wewnętrznych (stałych, czasowych, wahadłowych itd.), które przebiegają w różnych kierunkach (zarówno w wymiarze regionalnym, jak i lokalnym). Mamy jednocześnie świadomość historycznych uwarunkowań migracji (szczególnie ich różnorodnego przebiegu w okresie powojennym), różnicujących doświadczenie migracyjne w perspektywie pokoleniowej. Migracja wiąże się z szeregiem możliwości i szans, a także zagrożeń, które można rozpatrywać w kontekście indywidualnym i zbiorowym (rodzina, zbiorowość regionalna, lokalna), będących następstwem zmiany środowiska społeczno-kulturowego. Stwarza wiele wyzwań natury przystosowawczej, oznacza kształtowanie nowych związków z przestrzenią i społecznościami ją zamieszkującymi, wiąże się z doświadczeniem różnej skali obcości – oznacza zatem zmianę tożsamościową. Migracja jest niewątpliwie typem doświadczenia, wikłającym obiektywne konsekwencje zmiany miejsca zamieszkania z subiektywną sferą ocen, opinii, emocji i wrażeń im towarzyszących. Z perspektywy indywidualnej jest nie tylko procesem stopniowego przenoszenia się z jednego środowiska społeczno-kulturowego (powiązanym z różnymi etapami i aspektami biografii jednostki – zawodowymi, rodzinnymi itd.), ale może być także zjawiskiem podlegającym dziedziczeniu pokoleniowemu.

Głównymi obszarami tematycznymi książki będą:

1) Procesy adaptacji i integracji społeczno-kulturowej – przyjęte strategie adaptacyjne, dokonujące się w odniesieniu do przyjętego/realizowanego przez migranta modelu mobilności edukacyjnej (rozumianej jako zdobywanie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji), zawodowej (rozumianej jako zmiana pozycji zawodowej lub miejsca pracy) oraz społecznej (rozumianej jako zmiana pozycji w strukturze społecznej w wymiarze wertykalnym – awans społeczny lub degradacja); typy kapitału wykorzystywane i konwertowane przez migrantów; zakres i charakter zmian systemu aksjonormatywnego, przejmowanie/odrzucanie wzorów działań, zachowań, sposobów myślenia; przemiany w sferze symboliki grupowej.

2) Zakres i charakter przemian tożsamości w wymiarze indywidualnym i zbiorowym – przekształcenia roli, statusu i znaczenia poszczególnych zbiorowości (lokalnej, regionalnej – pochodzenia i przybycia) dla budowania tożsamości; kształtowanie związków z przestrzenią i odmienną kulturą, podstawy budowania odrębności i podobieństwa; wzajemne relacje między różnymi wymiarami identyfikacji.

3) Pamięć o migracjach – sposoby konstruowania narracji o migracjach wewnętrznych w przeszłości, ich wykorzystywanie w tworzeniu interpretacji przeszłości; wartościowanie migracji wewnętrznych w przeszłości (jako przejawu krzywdy i konieczności lub jako wskaźnika awansu społecznego); pamięć rodzinna i postpamięć o migracjach, pamięć o migracjach jako wyznacznik współczesnych strategii migracyjnych.

4) Migracje jako doświadczenie biograficzne – wpisywanie migracji w szerszą narrację biograficzną; migracja a doświadczenia innych zjawisk społecznych (awansu społecznego, urbanizacji i suburbanizacji, bezrobocia), zmienność oceny migracji w toku życia.

5) Systemowość migracji wewnętrznych – struktury pośredniczące w migracjach wewnętrznych (agencje pracy, headhunterzy, agencje wynajmu nieruchomości, inne organizacje ułatwiające lub umożliwiające migracje); kulturowe wpływy na proces migracyjny (wizerunki miast lub regionów docelowych migracji wewnętrznej, poczucie kulturowego podobieństwa lub jego braku); łańcuchy migracyjne; rola otoczenia społecznego w decyzji o migracji i wzajemne wsparcie udzielane sobie przez migranta i członków jego rodziny (wsparcie psychologiczne, organizacyjne, transfery pieniężne).

Zaproponowana lista zagadnień nie jest wyczerpująca i może zostać poszerzona.

Procedura zgłaszania tekstu:
Przesłanie całego tekstu: 31.01.2018; prosimy o nieprzekraczanie terminu.

Wymogi formalne tekstu:
1) Tekst zawiera się w dziedzinie naukowej socjologii.
2) Tekst napisany w języku polskim.
3) Objętość: od 1,0 do 1,5 arkusza wydawniczego.
4) Czcionka Times New Roman, 12 pkt., półtora odstępu pomiędzy wierszami.
5) Przypisy oksfordzkie, np. (Znaniecki 1931: 38).
6) Bibliografia według wzoru:

  • Nazwisko Imię. Rok publikacji. Tytuł. Miasto: Wydawnictwo.
  • Nazwisko Imię. Rok publikacji. Tytuł rozdziału. W: Nazwisko Imię. Tytuł książki. Miasto: Wydawnictwo.
  • Nazwisko Imię. Rok publikacji. Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma. Numer czasopisma.
  • Nazwisko Imię. Rok publikacji. Tytuł tekstu. Nazwa strony internetowej. Adres strony internetowej [data dostępu].

Warunkiem opublikowania tekstu jest:
1) Przesłanie pliku spełniającego wymogi formalne.
2) Uzyskanie pozytywnej recenzji naukowej. Organizacją procesu recenzyjnego zajmuje się Fundacja.
3) Pisemne przekazanie Fundacji praw autorskich (copyright).

Kontakt:
Dr Łukasz Skoczylas, dr Elżbieta Smolarkiewicz elam@amu.edu.pl
http://fundacjaznanieckiego.amu.edu.pl/

Dziękujemy za udział w warsztatach!

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tegorocznej edycji warsztatów metodologicznych! Warsztaty odbywały się w kilku terminach (18-19 i 26 listopada, 9-10 grudnia 2016 r.) i prowadzili je wybitni specjaliści, praktycy i teoretycy, reprezentujący różne ośrodki badawcze. Całodzienne spotkania poświęcone były bardzo wielu zagadnieniom dotyczącym współczesnych badań społecznym (zob. program warsztatów). Dziękujemy prowadzącym za stworzenie atmosfery sprzyjającej kreatywnej pracy i dzielenie się swym cennym doświadczeniem, a także uczestnikom warsztatów – za zaangażowanie, przedstawianie własnych pomysłów i projektów badawczych.

20161119_155734 20161119_160327

20161119_160203 20161119_155643

20161209_140105 20161209_140033

Organizatorem warsztatów była nasza Fundacja oraz Instytut Socjologii UAM.

instytut_socjologii_uam_logo_malefz-logo

Warsztaty metodologiczne 2016 – informator

Cieszymy się, że w tegorocznej edycji warsztatów metodologicznych znalazły się od dawna cenione w środowisku naukowym zajęcia, jak i nowości. Warsztaty odbędą się w kilku terminach (18, 19, 26 listopada i 9, 10 grudnia 2016 r.), a poprowadzą je wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, umiejętnie łączący wiedzę teoretyczną z praktyką. Organizatorem warsztatów są Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz nasza Fundacja.

Szczegółowe praktyczne informacje na temat warsztatów, w tym mapka z lokalizacją, zostały zamieszczone w informatorze: Warsztaty2016_informator

 mapka

9-e1447199871598-300x225