CALL FOR PAPERS – WSPÓŁCZESNE POLSKIE MIGRACJE WEWNĘTRZNE

Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego planuje wydanie tomu pod roboczym tytułem „Współczesne polskie migracje wewnętrzne w perspektywie socjologicznej”. W związku z tym zaprasza do przesyłania oryginalnych, niepublikowanych wcześniej tekstów w języku polskim poświęconych ruchliwości przestrzennej dokonywanej w granicach Rzeczypospolitej Polskiej. Redaktorami naukowymi tomu będą dr Łukasz Skoczylas oraz dr Elżbieta Smolarkiewicz z Instytutu Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Fundacja finansuje w całości koszty wydania tomu, nie przewiduje jednak wydatkowania środków na honoraria dla autorów.

Współcześnie zainteresowanie socjologów koncentruje się głównie na migracjach zewnętrznych (zagranicznych), ujmowanych w kontekście następstw złożonego procesu globalizacji, któremu towarzyszy rosnące znaczenie kategorii mobilności. Planowaną publikacją chcemy zwrócić uwagę na rzadziej podejmowane kwestie związane z różnorodnymi formami współczesnych migracji wewnętrznych (stałych, czasowych, wahadłowych itd.), które przebiegają w różnych kierunkach (zarówno w wymiarze regionalnym, jak i lokalnym). Mamy jednocześnie świadomość historycznych uwarunkowań migracji (szczególnie ich różnorodnego przebiegu w okresie powojennym), różnicujących doświadczenie migracyjne w perspektywie pokoleniowej. Migracja wiąże się z szeregiem możliwości i szans, a także zagrożeń, które można rozpatrywać w kontekście indywidualnym i zbiorowym (rodzina, zbiorowość regionalna, lokalna), będących następstwem zmiany środowiska społeczno-kulturowego. Stwarza wiele wyzwań natury przystosowawczej, oznacza kształtowanie nowych związków z przestrzenią i społecznościami ją zamieszkującymi, wiąże się z doświadczeniem różnej skali obcości – oznacza zatem zmianę tożsamościową. Migracja jest niewątpliwie typem doświadczenia, wikłającym obiektywne konsekwencje zmiany miejsca zamieszkania z subiektywną sferą ocen, opinii, emocji i wrażeń im towarzyszących. Z perspektywy indywidualnej jest nie tylko procesem stopniowego przenoszenia się z jednego środowiska społeczno-kulturowego (powiązanym z różnymi etapami i aspektami biografii jednostki – zawodowymi, rodzinnymi itd.), ale może być także zjawiskiem podlegającym dziedziczeniu pokoleniowemu.

Głównymi obszarami tematycznymi książki będą:

1) Procesy adaptacji i integracji społeczno-kulturowej – przyjęte strategie adaptacyjne, dokonujące się w odniesieniu do przyjętego/realizowanego przez migranta modelu mobilności edukacyjnej (rozumianej jako zdobywanie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji), zawodowej (rozumianej jako zmiana pozycji zawodowej lub miejsca pracy) oraz społecznej (rozumianej jako zmiana pozycji w strukturze społecznej w wymiarze wertykalnym – awans społeczny lub degradacja); typy kapitału wykorzystywane i konwertowane przez migrantów; zakres i charakter zmian systemu aksjonormatywnego, przejmowanie/odrzucanie wzorów działań, zachowań, sposobów myślenia; przemiany w sferze symboliki grupowej.

2) Zakres i charakter przemian tożsamości w wymiarze indywidualnym i zbiorowym – przekształcenia roli, statusu i znaczenia poszczególnych zbiorowości (lokalnej, regionalnej – pochodzenia i przybycia) dla budowania tożsamości; kształtowanie związków z przestrzenią i odmienną kulturą, podstawy budowania odrębności i podobieństwa; wzajemne relacje między różnymi wymiarami identyfikacji.

3) Pamięć o migracjach – sposoby konstruowania narracji o migracjach wewnętrznych w przeszłości, ich wykorzystywanie w tworzeniu interpretacji przeszłości; wartościowanie migracji wewnętrznych w przeszłości (jako przejawu krzywdy i konieczności lub jako wskaźnika awansu społecznego); pamięć rodzinna i postpamięć o migracjach, pamięć o migracjach jako wyznacznik współczesnych strategii migracyjnych.

4) Migracje jako doświadczenie biograficzne – wpisywanie migracji w szerszą narrację biograficzną; migracja a doświadczenia innych zjawisk społecznych (awansu społecznego, urbanizacji i suburbanizacji, bezrobocia), zmienność oceny migracji w toku życia.

5) Systemowość migracji wewnętrznych – struktury pośredniczące w migracjach wewnętrznych (agencje pracy, headhunterzy, agencje wynajmu nieruchomości, inne organizacje ułatwiające lub umożliwiające migracje); kulturowe wpływy na proces migracyjny (wizerunki miast lub regionów docelowych migracji wewnętrznej, poczucie kulturowego podobieństwa lub jego braku); łańcuchy migracyjne; rola otoczenia społecznego w decyzji o migracji i wzajemne wsparcie udzielane sobie przez migranta i członków jego rodziny (wsparcie psychologiczne, organizacyjne, transfery pieniężne).

Zaproponowana lista zagadnień nie jest wyczerpująca i może zostać poszerzona.

Procedura zgłaszania tekstu:
Przesłanie całego tekstu: 31.01.2018; prosimy o nieprzekraczanie terminu.

Wymogi formalne tekstu:
1) Tekst zawiera się w dziedzinie naukowej socjologii.
2) Tekst napisany w języku polskim.
3) Objętość: od 1,0 do 1,5 arkusza wydawniczego.
4) Czcionka Times New Roman, 12 pkt., półtora odstępu pomiędzy wierszami.
5) Przypisy oksfordzkie, np. (Znaniecki 1931: 38).
6) Bibliografia według wzoru:

  • Nazwisko Imię. Rok publikacji. Tytuł. Miasto: Wydawnictwo.
  • Nazwisko Imię. Rok publikacji. Tytuł rozdziału. W: Nazwisko Imię. Tytuł książki. Miasto: Wydawnictwo.
  • Nazwisko Imię. Rok publikacji. Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma. Numer czasopisma.
  • Nazwisko Imię. Rok publikacji. Tytuł tekstu. Nazwa strony internetowej. Adres strony internetowej [data dostępu].

Warunkiem opublikowania tekstu jest:
1) Przesłanie pliku spełniającego wymogi formalne.
2) Uzyskanie pozytywnej recenzji naukowej. Organizacją procesu recenzyjnego zajmuje się Fundacja.
3) Pisemne przekazanie Fundacji praw autorskich (copyright).

Kontakt:
Dr Łukasz Skoczylas, dr Elżbieta Smolarkiewicz elam@amu.edu.pl
http://fundacjaznanieckiego.amu.edu.pl/

Zapraszamy na warsztaty metodologiczne!

W tegorocznej propozycji warsztatów znaleźć można kursy, które od lat cieszą się zainteresowaniem badaczy społecznych i innych osób zainteresowanych różnymi metodami wytwarzania i analizowania danych jakościowych i ilościowych. Są to m.in. warsztaty poświęcone analizie pól semantycznych, badaniom fokusowym, badaniom wizualnym, metodologii teorii ugruntowanej, badaniom terenowym czy komputerowej analizie danych jakościowych. Prowadzą je uznani badacze – praktycy specjalizujący się w różnorodnych metodologiach, posiadający także duże doświadczeniem w pracy szkoleniowej.

Cieszymy się, że w tym roku do grona ekspertów prowadzących nasze warsztaty dołączyli prof. Krzysztof Konecki (kursy poświęcone kreatywności w badaniach jakościowych oraz metodzie fenomenologicznego objaśniania zjawisk), dr Agata Stasik (badania jakościowe w Internecie), a także dr Maciej Kokociński (statystyczna analiza danych ilościowych oraz prowadzenie badań ilościowych). Nowość stanowią również dwa warsztaty mgr Olgi Stobieckiej-Rozmiarek, dotyczące zarządzania różnorodnością kulturową (jakże ważnego współcześnie zagadnienia) i wykorzystania metody dramy w dydaktyce akademickiej.

Więcej informacji w zakładce na temat warsztatów: http://fundacjaznanieckiego.amu.edu.pl/warsztaty2017/

Organizatorami warsztatów są Instytut Socjologii UAM oraz nasza Fundacja.

CFP: Eastern European Countryside

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem Redakcji czasopisma Eastern European Countryside, którego przyszłoroczny numer poświęcony będzie 100-leciu Chłopa polskiego w Europie i Ameryce oraz 80-leciu Młodego pokolenie chłopów.

http://www.eec.umk.pl/announcement/

Since issue 23’2017 the deadine for the authors is 31 October.

Reception and scientific significance of the “Polish method” in sociological studies on the 100th anniversary of the publishing of The Polish Peasant in Europe and America (W.I. Thomas, F. Znaniecki) and the 80th anniversary of the publishing of Młode pokolenie chłopów (The Young Generation of Peasants; J. Chałasiński).

The year 2018 marks two anniversaries significant not only for Polish sociology, i.e. the 100th anniversary of the publishing of The Polish Peasant in Europe and America by William Isaac Thomas and Florian Znaniecki (Boston, 1918), and the 80th anniversary of Młode pokolenie chłopów (The Young Generation of Peasants) by Józef Chałasiński (Warsaw, 1938).

In order to commemorate and first and foremost to recall these two important sociological works and their authors, we would like to partially devote the next issue of our periodical (24’2018) to the reception and scientific significance of their concepts, both from the historical and contemporary point of view.

All those interested, including our authors, readers and contributors, are welcome to submit their scientific articles, studies and other research papers related to the subject matter, methodology and research method proposed and developed in The Polish Peasant in Europe and America and The Young Generation of Peasants, with the deadline until 31 October 2017.

The Editorial Board and Advisory Council of Eastern European Countryside.

Dziękujemy za udział w warsztatach!

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tegorocznej edycji warsztatów metodologicznych! Warsztaty odbywały się w kilku terminach (18-19 i 26 listopada, 9-10 grudnia 2016 r.) i prowadzili je wybitni specjaliści, praktycy i teoretycy, reprezentujący różne ośrodki badawcze. Całodzienne spotkania poświęcone były bardzo wielu zagadnieniom dotyczącym współczesnych badań społecznym (zob. program warsztatów). Dziękujemy prowadzącym za stworzenie atmosfery sprzyjającej kreatywnej pracy i dzielenie się swym cennym doświadczeniem, a także uczestnikom warsztatów – za zaangażowanie, przedstawianie własnych pomysłów i projektów badawczych.

20161119_155734 20161119_160327

20161119_160203 20161119_155643

20161209_140105 20161209_140033

Organizatorem warsztatów była nasza Fundacja oraz Instytut Socjologii UAM.

instytut_socjologii_uam_logo_malefz-logo

Warsztaty metodologiczne 2016 – informator

Cieszymy się, że w tegorocznej edycji warsztatów metodologicznych znalazły się od dawna cenione w środowisku naukowym zajęcia, jak i nowości. Warsztaty odbędą się w kilku terminach (18, 19, 26 listopada i 9, 10 grudnia 2016 r.), a poprowadzą je wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, umiejętnie łączący wiedzę teoretyczną z praktyką. Organizatorem warsztatów są Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz nasza Fundacja.

Szczegółowe praktyczne informacje na temat warsztatów, w tym mapka z lokalizacją, zostały zamieszczone w informatorze: Warsztaty2016_informator

 mapka

9-e1447199871598-300x225